Korotchenzov

Colonel Alexandre Vassilievitch Korotchenzov.............................


Colonel Alexandre Vassilievitch Korotchenzov