Korotchenzov

Teymuraz Constantinovitch Bragation-Moukhransky..........


Prince Teymuraz Bagration Moukhransky (1913-1992),